Mataró ha de ser una ciutat digna en l’habitatge social

El passat dijous 10 de maig vàrem tenir el Ple Municipal Ordinari del mes de maig. Des de VOLEMataró vàrem presentar la Proposta de Resolució junt amb la CUP per impulsar una carta de compromís amb l’habitatge social, la qual va ser aprovada per unanimitat.

A més a més vàrem fer dues preguntes respecte a la zona polivalent de Cerdanyola i els seus usos vers al barri i una altra pregunta sobre la Proposta de Resolució aprovada per unanimitat el setembre de 2016 respecte a l’obertura dels patis oberts a la ciutadania.

Aprovada per unanimitat una Proposta de resolució per impulsar una carta de compromís amb l’habitatge social

Mataró comptarà amb una carta de compromís amb l’habitatge social

Carta de compromís amb l’habitatge social

Som moltes les ocacions que hem parlat d’habitatge i de la seva ordenació tant urbanística com social. Assumim la bona feina que es fa des de PUMSA, quant a la part técnica, respecte a l’habitatge, la seva diagnosi, recerca de complicitats tant amb la Generalitat, com a la Diputació, sindicats o Consell Comarcal.

Tot i així, considerem que tot és molt lent davant la quantitat de persones i de famílies mataronines amb càrregues familiars que es troben en situació de risc d’exclusió i afectades per l’habitatge. Un dret fonamental recollit a l’article 47 de la Constitució Espanyola, a l’article 26 de l’estatut d’autonomia i que està desenvolupat abastament a la Llei 18/2007, de 27 de desembre, del dret a l’habitatge.

Atès l’enorme problema socioeconòmic que representa per a Mataró el fet de no atendre a les famílies i persones que no poden accedir a un habitatge.

Atès l’impacte col·lateral que es produeix quan les administracions locals, autonòmiques i estatals no intervenen activament en la regulació del mercat immobiliari, per protegir i garantir el dret a l’habitatge pels sectors socials més desprotegits i, també, per evitar una altra “bombolla immobiliaria” bé vingui aquesta pel lloguer o pel mercat hipotecari.

Atès que el nostre mercat i la nostra ciudadania encara no s’ha refet de l’última crisi, això ens obliga, com a administració local, a pendre mesures urgents davant la pujada de lloguers brutal que s’està produint ara mateix a la nostra ciutat. És necessari reaccionar ràpid i amb previsió per evitar repetir errors del passat. Alhora que també és necessari alertar als ens superiors per evitar aquestes situacions, fent valer les polítiques socials relacionades amb l’habitatge de forma coordinada.

Recordem que a Mataró persisteix un atur estructural i una necessitat d’habitatges de més de 2.200 vivendes, a les quals s’afegeixen les famílies de nova pobresa que tot i treballant no poden fer front als lloguers actuals i/o a les hipoteques. Això sense oblidar la quantitat de lloguers que els bancs estan deixant de renovar.

Per aquests motius, sol·licitem al Ple de l’Ajuntament de Mataró acordi el següent:

 1. L’Ajuntament de Mataró promourà, amb caràcter d’urgència, una reunió, durant el maig de 2018, amb APIS, representants d’entitats bancàries propietàries de pisos, constructors, representants del Col·legi d’Aparelladors i Col·legi d’Arquitectes i altres agents socials per desenvolupar, d’acord amb les necessitats actuals i amb la realitat socioeconómica de la ciutat, una carta de compromís amb l’habitatge social, que desenvolupi accions concretes durant 2018 i 2019, com ara la cessió d’habitatges a la borsa municipal de lloguer, l’ajustament dels preus de lloguer a la de índexs de referència de la Generalitat o que es tingui en compte la capacitat adquisitiva dels arrendataris.
 2. L’Ajuntament de Mataró es compromet a tenir una presència activa a incrementar la dotació pressupostària per intervenir en el sector de l’habitatge en benefici de les classes populars i treballadores, tal com ja han començat a fer altres ajuntaments de Catalunya.

Pregunta zona polivalent de Cerdanyola i els seus usos vers al barri

El passar ple de l’any 2016, concretament el mes d’octubre es va presentar una Proposta de Resolució encapçalada pels grups de l’oposició d’ICV, ERC i VOLEMataró. On quedava constància de les necessitats que té Cerdanyola d’espais oberts al barri, on els nens i els joves puguin practicar esports de forma universal i gratuïta fins i tot promovent el moviment saludable front al sedentarisme. Sense tenir que pertany a cap Club d’Esports. Es a dir, jugar per jugar, sense rivalitats, quotes que no son a l’abast de totes les famílies, especialment en aquests context de crisi. Aquella proposta de resolució ca ser aprovada per unanimitat i amb els suport de diferents agents socials del barri amb qui van treballar la proposta.

Al mateix temps el senyor regidor es va comprometre en aquest consistori a donar comptes de totes les decisions que es prenguessin al respecte en aquest barri, tant al Consel Territorial, com a la Taula sol·licitada en la esmentada proposta.

En la mateixa es va sol·licitar una diagnosi que s’ha entregat fa poc en el Consistori, sobre la realitat del barri de Cerdanyola i en el que es reflexa que es un dels barris amb rendes més baixes de Mataró, el que justifica més que mai que l’ajuntament es preocupi en garantitzar oportunitatsals joves i nens del barri amb equitat. Creant espais dignes on els joves i nens puguin gaudir del lleure, jugant al futbol, bàsquet o desenvolupant una obra de teatre o festa. Sota la supervisió d’entitats veïnals, educadors de carrer i Ajuntament.

Aquesta va ser la petició que van fer arribar al regidor del·legat, tant per escrit, com en diferents reunions i el compromís per part del Govern va ser crear un espai polivalent obert al barri i a la ciutat de Mataró.

Atesa aquestes qüestions prèvies, no entenem el que ha sortit publicat amb diferents xarxes socials en especial a “Cerdanyola Directo”, on el senyor Liñana membre de la Junta del Club de Futbol de Cerdanyola respon a uns veïna que pregunta per què no deixen jugar als nens a futbol, tal i com s’havia quedat amb l’Ajuntament. Doncs el senyor Liñana contesta que s’encarrega la Junta Esportiva i es un tema de segurs civils.

Es per l’exposat que fem des del nostre Grup Municipal les següents preguntes al Govern:

 • Des de quan i com s’ha decidit que els coordinadors d’aquest espai polivalent sigui el club de futbol?
 • Sota quins criteris? S’ha parlat amb les entitats de Cerdanyola?
 • Complirà el Govern amb el compromís del Ple d’obrir l’espai polivalent de forma gratuïta i controlada per l’Ajuntament i l’Associació Veïnal d’aquest espai? Deixarà que sigui un espai comunitari obert al veïnat?
 • Aquesta decisió per què no ha passat pel Consell Territorial? I tampoc ha passat per la taula transversal de Cerdanyola, creada per aquests temes?
 • Farà un compromís per escrit amb les entitats i els veïns on es recull que la zona polivalent es un espai de lleure i per fer activitats diverses coordinades per l’Ajuntament i les entitats veïnals.
 • Respecte els segurs civils, per què l’Ajuntament no informa de com es poden utilitzar en espais municipals els segurs civils que tenim contractats?

Pregunta sobre la Proposta de Resolució respecte a l’obertura dels patis oberts a la ciutadania

El setembre de 2016 vàrem presentar una proposta de resolució, la qual va ser aprovada per unanimitat, respecte a l’obertura del patis oberts a la ciutadania de Mataró. A maig de 2018 entenem que l’esperit de la proposta de resolució ha sigut corromput per aquest govern, fent un ús “clientelar” a alguns clubs envers d’obrir-ho a la ciutadania de Mataró.

Per la qual cosa fem les següents preguntes:

 • Com està funcionant el projecte de la Taula de Treball amb els objectius, sectors, necessitats, llocs de treball dels “Patis Oberts”?
 • S’ha fet un mapa de barris amb la zones d’espai oberts per la pràctica d’esports?
 • On està la campanya de sensibilització, informació i acompanyament social?
 • Es varen traslladar a les entitats els acords que es van aprovar en el ple de setembre de 2016?
 • Per què el Pati de l’Angeleta Ferrer no es pot obrir a l’ús obert per a tothom, quan en el Consell Territorial es varen comprometre a que la pista poliesportiva seria una peça independent i oberta a la ciutat, coordinada amb els educadors de carrer, Joventut i les associacions veïnals?
 • Per què s’està entregant els espais “dels patis oberts”, donant la sensació de cert “clientelisme” vers als clubs, quan la proposta deia que fos obert per a tothom per fer esport de forma gratuïta i pública, sense competitivitat?
 • Per què el Centre de Mataró i l’Havana no tenen espais oberts on poder fer esports?

En espera d’una resposta clara i definida al respecte.